Verslag van de Thema-avond op donderdag 30 oktober 2014 in de glazen zaal van de OLV-kerk, Keizersgracht 218b.

Opening door de voorzitter om 19.45 uur.
Circa 35 aanwezigen.

Huishoudelijke vergadering:
Ter nagedachtenis aan Yvonne wordt één minuut stilte in acht genomen.

De voorzitter memoreert de grote verdiensten die zij heeft gehad voor ons stadsdorp. Al in de zomermaanden had Yvonne haar taak als penningmeester informeel overgedragen aan Huub Derk. De vergadering gaat hiermee per acclamatie akkoord. Als lid van het bestuur wordt Karin voorgesteld, ook dit wordt per acclamatie bekrachtigd.

Beide nieuwe bestuursleden stellen zich voor. Onze nieuwe penningmeester heeft in Amsterdam economie gestudeerd en later ook rechten. Na 30 jaar Deventer, waar zijn echtgenote rector was van het gymnasium en hij werkte als uitgever juridische zaken, zijn zij 3 jaar geleden teruggekomen naar Amsterdam. Karin woont met haar echtgenoot op de Herengracht, zij hebben twee kinderen waarvan 1 inmiddels in Delft woont en de ander nog thuis.  Zij werkt zelfstandig als adviseur voor administratieve zaken.

Thema avond:

Website
Jeroen L. heeft een eigen communicatiebureau en hij biedt zijn diensten niet alleen aan ons stadsdorp aan maar ook aan enkele andere stadsdorpen. In zijn powerpoint presentatie (klik hier) komt eerst het doel van het stadsdorp, goed nabuurschap, aan de orde. Hij wijst op het belang van elkaar inspireren, van participeren en elkaar ontmoeten. Voorbeelden zijn de leesclub, de verhalensalon, het op te richten koor enzovoort.

Onze website is openbaar maar toch veilig. Dat wordt uitgelegd met als voorbeeld het “prikbord” waarbij het zonder tussenkomst van de beheerder niet mogelijk is om te publiceren terwijl wel iedereen, via een directe link, op het gepubliceerde kan reageren. Persoonsgegevens worden niet opgeslagen, het systeem vraagt niet naar een naam, adres of andere profilering.

De website wordt goed bezocht, zo is het stuk over het Prinsengracht ziekenhuis en ook het stuk over de snoeicursus meer dan 2500 keer gelezen. Gemiddeld trekt de website per week 186 bezoekers waarvan 80 à 90 unieke bezoekers zijn.

Er zijn vragen naar een ledenlijst en naar een smoelenboek. Voorgesteld wordt om daarvoor een beschermd gebied te maken. Gerepliceerd wordt dat men zich, bij werken achter een slotje, wel veilig acht maar dat niet is op internet. Vanzelfsprekend is het aan de individuele leden zelf om met elkaar persoonsgegevens uit te wisselen en om zo onderling een ledenlijst te maken. Die zal niet op de website komen.

Voor hulpvragen kan gebruik worden gemaakt van het prikbord waarop, zoals eerder al is opgemerkt, niets automatisch wordt geplaatst om het risico op vervuiling te mijden. Bij plaatsing is wel de vraag zichtbaar maar niet het emailadres van de vraagsteller. Degene die op de vraag wil reageren doet dat door de ingebouwde directe link.

Omdat meerdere leden toch aandringen op een ledenlijst wordt besloten dit voor de volgende vergadering te agenderen.

De Verhalensalon
Afke is een ervaren vertelster van verhalen. Zij brengt haar kennis nu over op belangstellende leden in “De Verhalensalon”. De opzet is eenvoudig; kies een verhaal, lees het aandachtig en maak je de opzet en inhoud daarmee eigen. Blijf bij het vertellen dicht bij het verhaal. Merk dat het vertelde verhaal rijker blijft naarmate de verteller in staat is dichter bij de inhoud ervan te blijven. Als dat lukt ontstaat de belevenis dat de verteller het verhaal “schenkt” aan de toehoorders.

De Salon wordt in de wintermaanden gehouden op iedere eerste zondag van de maand bij één der deelnemers thuis. Als er voldoende vertellers zijn worden ook luisteraars toegelaten, één per verteller.  Er is inmiddels één sessie geweest, deelnemers hebben een verhaal gekozen en de op de tweede zondag van november zullen de eerste verhalen worden verteld. Er zijn zes deelnemers en er is nog ruimte voor belangstellenden. Op de website zal kort verslag worden gedaan.

Muziek
Afke heeft klassieke zangles en zoekt in ons stadsdorp naar een viertal “medezangers” en een pianist voor de begeleiding. Contact kan worden opgenomen via het emailadres van het stadsdorp en natuurlijk ook via het prikbord (zie boven).

Andere stadsdorpsgenoten vragen naar de mogelijkheid een koor met een dertigtal leden plus dirigent op te richten. Ook hier wordt gewezen naar het leggen van contacten via ons prikbord.

Hetzelfde geldt uiteraard voor instrumentale muziek, vind elkaar via het prikbord.

De leesclub
Sinds een maand zijn de leden met elkaar in actie. Op de eerste woensdagmiddag van de maand wordt een boek of gedichtenbundel besproken. Er is nog ruimte voor een of twee deelnemers aan deze groep.

Opgemerkt wordt dat de leden van de leesclub van stadsdorp buurt 7 zich momenteel richten op boeken die over de grachtengordel gaan en dat daarbij is opgevallen dat er veel leesboeken zijn geschreven over de grachtengordel en binnenstad.

Sociale activiteiten
Joke heeft via Buurtnetwerk contact gekregen met een 85 jarige dame uit de Pijp. Beiden genieten van dit contact, eens per twee weken gaan zij er op uit met de auto. Zij wijst er op dat wij, zoals hier in vergadering bijeen voor onszelf dit soort uitjes kunnen ondernemen maar dat er ongetwijfeld buurtgenoten zijn die dat niet kunnen maar wel willen. De vraag rijst hoe wij met hen in contact kunnen komen. Gedacht wordt dat zij niet behoren tot de groep die onze website met enige regelmaat bezoekt. Jeroen stelt voor dit onderwerp uit te werken en op de website te plaatsen.

Voorgesteld wordt om ook na te gaan welke buurtgenoten wel lid zijn geworden maar toch weinig of niet komen. Hen kan dan worden gevraagd of, en zo ja wat, wij kunnen doen.

Joke en Debora maken een afspraak met burennetwerk.

WMO zorg
Jenneke is lid van de werkgroep Zorg en WMO. Zij schetst hoe de gemeenten een geminimaliseerd pakket hebben gekregen en in korte tijd aan de verwachtingen moeten voldoen. In de huidige opzet komt het wijkteam met een zorg professionel en een wijk professionel voor een keukentafel gesprek waarbij een eerste peiling wordt gedaan. Gekeken wordt of men zich kan redden met hulp van familieleden. Veelal gaat het dan om de eerste krakkemikkige hulp die nodig is om thuis te blijven wonen. De (semi)-overheid kijkt nu al met een schuin oog naar de ontwikkeling van stadsdorpen en vraagt zich af of en zo ja wat daarop valt af te schuiven.

Spijs en drank
De borrels in Cafe de Pels worden goed bezocht. Eigenlijk begint dit leuke buurtcafé te klein te worden voor ons gezelschap. De ruimte die wij genoten in Hotel Pulitzer smaakt naar meer. Men zal uitkijken naar een gelegenheid met meer ruimte.

Voorgesteld wordt om een eettafel te beginnen. Genoemd worden Cafe De Doffer, Cafe het Molenpad, Proeflokaal de Admiraal. Er komen veel reacties uit de zaal en er wordt een werkgroepje geformeerd.

Mobiliteit
Lex beschrijft hoe hij vanaf zijn 18de tot aan de pensionering veel gebruik heeft gemaakt van een auto maar dat die sinds zijn pensionering voornamelijk voor de deur staat.  Hij geeft in een kort schema weer welke transportmogelijkheden er zijn als de auto van de hand wordt gedaan:

Vervoersalternatieven zijn

 • Lopen
 • fietsen
 • OV in de stad; tram, bus
 • OV buiten de stad; trein bus
 • Car2Go of, in west GoGo
 • Taxi
 • Greenwheels / Connect
 • Autodelen
 • Autoverhuur
 • De opstapper

Denk aan:

 • verzekering, no-claim korting (nieuwe opbouw als later toch weer een auto wordt gekocht?)
 • parkeervergunning (cition)

Wat te doen bij een impulsieve reiswens?

Eén der leden heeft toen zij in 1973 in Amsterdam kwam wonen haar auto weggedaan en zij heeft daarvan nooit spijt of last gehad. Het heeft zelfs een voordeel als er iets wordt gedronken. Als de bestemming ver weg is moet geanticipeerd worden op een overnachting of op vroeg vertrek naar huis. Een ander lid vertelt goede ervaringen te hebben met autodelen.

Het wordt algemeen betreurd dat de Opstapper is verdwenen. Vanuit de Ambo is een poging gedaan om de opstapper te behouden of terug te krijgen. Iemand heeft zich particulier ingezet met hulp van subsidie maar de gemeente vindt het te duur. Gevreesd wordt dat pogingen om de opstapper terug te krijgen vergelijkbaar zijn met trekken aan een dood paard. Willen degenen die desondanks een poging willen doen om de Opstapper (het busje dat over de Prinsengracht reed) terug te krijgen dat op het prikbord kenbaar maken?

Baas in eigen buurt ?
Menig buurtbewoner bekruipt de angst dat ons stadsbestuur de greep op het behoud van leefbaarheid in onze stad kwijt zal raken. Een kleine inventarisatie van problematische onderwerpen die door bewoners van ons staddorp zijn aangedragen beslaat meer dan 25 onderwerpen. De opsomming, in willekeurige volgorde, behelst:

Fietsen en scooters, bierfiets, amfibike, pleziervaart, hottugs, bankjes, terrassen, dronkenschap, vervuiling, lawaai, vliegtuigen, short-stay, illegale hotels, toerisme, festivals, koningsdag, handhaving, groot onderhoud met behoud van de oude materialen, de rode loper, fietsen over de stoep, door rood rijden, afstelling voetgangersstoplichten, laden en lossen, glazenwassers, auto’s op de stoep, het grachtenbusje, medische voorzieningen.
Klik hier voor de volledige lijst voorzien van een toelichting per onderwerp>>

Dit onderwerp is nog lang niet afgerond en voldoende besproken. Het voorstel is om samen met de VVAB (Vereniging van Amsterdamse Binnenstad een bijeenkomst te organiseren om samen met het stadsdorp dit onderwerp nog eens apart te bespreken. Na een geanimeerde borrel gingen de laatste stadsdorpers om m 22.15 uur huiswaarts.